Neerwaastenstraat 3 8902 Hollebeke directie@gvbdeschatkist.be 057 20 76 72

Opvoedingsproject Hollebeke - Voormezele

5 pijlers

 1. Werken aan een schooleigen christelijke identiteit.
 2. Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod.
 3. Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende aanpak.
 4. Werken aan de ontplooiing van elk kind vanuit een brede zorg.
 5. Werken aan de school als gemeenschap en organisatie
 1. We willen een school zijn met een ‘hart’, waar respect en waardering belangrijke waarden zijn. Elkaar aanvaarden en collegialiteit zorgen voor een goede teamwerking.
 2. Teamwerking levert een goede sfeer : verbondenheid, respectvol omgaan met elkaar, inspraakmogelijkheden en professioneel bezig zijn met uw opdracht zijn daarin de belangrijke pijlers.
 3. In onze dorpsschool heerst openheid, ook naar de dorpsgemeenschap toe.
 4. Standvastigheid en discipline door middel van afspraken stimuleert orde, rust en veiligheid.
 5. Elke leerkracht en leerling moet een eigen inbreng kunnen hebben. Ook elke klas moet eigenheid hebben, echter niet als een ‘eiland’ binnen de school maar opgenomen binnen de schoolstructuur en – afspraken.
 6. We willen een open school zijn waar ieder ouder, grootouder welkom is met vragen en/of problemen. Een goede communicatie schept een sterke band met de ouders.
 1. We moeten elk kind als ‘uniek’ beschouwen en ontwikkelingskansen bieden voor de totale persoon van het kind.
 2. Dat uniek zijn brengt een grote verscheidenheid voort. Hiervoor is een voldoende omkadering (= lessen, leerkrachten, infrastructuur,..) nodig om een brede zorg te kunnen verwezenlijken.
 3. Zorg is een zaak voor iedere opvoeder. De klastitularis blijft de centrale figuur, ook binnen de zorg. Elke leerkracht zorgt voor de nodige variaties op verschillende niveaus binnen zijn/haar klas. Zo kan iedereen preventief omgaan met verschillen vanaf het begin.
 4. Gedeelde zorg is echter een noodzaak op schoolniveau, want de school moet emotionele en leerproblemen kunnen dragen. Hulpverleners van buiten de school (CLB, De klinker, logopedie..) helpen dit dragen.
 5. Een goede zorgwerking brengt aangepaste kansen voor de kinderen en de ouders. Aldus is een overleg met ouders en hulpverleners van buiten de school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid uiterst belangrijk.
 1. Kinderen moeten graag naar school komen. Daarom is het belangrijk een goede organisatie en een goed leefklimaat te creëren.
 2. Het zich goed voelen van leerlingen en leerkrachten is ons streven. Pas dan kan iedereen werken zoals het hoort en kan een positieve kindvriendelijke werksfeer worden verkregen.
 3. De materiële omkadering (leermiddelen en gebouwen,..) rekening houdend met vernieuwingen is van groot belang.
 4. Openheid zorgt voor een vertrouwenssfeer binnen onze school waar iedereen met elkaar betrokken is.
 5. Spelen en spelend leren en het zich thuis voelen is noodzakelijk om zich te ontwikkelen. We trachten klassen en speelplaats zo uitnodigend mogelijk te maken.
 1. We willen een optimale ontplooiing en ontwikkeling voor elk kind rekening houdend met de verschillen van elk kind.
 2. De leerlingen worden op het meedraaien in de maatschappij voorbereid. Zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, hun mening durven zeggen op een beleefde manier, verschillende taken aandurven, creativiteit, … zijn hier pijlers in.
 3. De doorstroming door middel van afspraken over de klassen heen is een basis. Stimuleren van ideeën en talenten en leren leren zijn voor ons het belangrijkst.
 4. Als leidraad van onze school gebruiken we degelijke handleidingen die de leerplannen van het katholiek onderwijs ondersteunen.
 1. De christelijke inspiratie van de zusters van Liefde (= stichters van onze scholen) willen we levend houden : elk kind centraal stellen, ongeacht sociale/culturele achtergrond.
 2. Gelovig opvoeden gebeurt doorheen het hele schoolleven. Sleutelmomenten (verjaardag, eerste communie,…) nemen daarbinnen een belangrijke plaats in.
 3. Het is belangrijk dat kinderen leren omgaan met andere mensen vanuit de katholieke en maatschappelijke waarden en normen, met respect voor andere godsdiensten en culturen.

Scholen Ieper Rand & Heuvelland